Πολιτική Προστασίας

1.Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «Lakime Limited» με έδρα το Λονδίνο, επί της οδού 85 Great Portland Street, με Company Number: 12465949 (εφεξής ως «Εταιρεία»), με την παρούσα Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας www.lakime.com (εφεξής «η ιστοσελίδα μας») σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας, με απόλυτη διαφάνεια, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2.Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

«Ισχύουσα νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Εταιρεία μας ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο Επεξεργασίας»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ως υποκείμενο της επεξεργασίας θεωρείται ο κάθε χρήστης του Ιστοτόπου μας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

3.Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

3.1 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν αιτήματα, ερωτήσεις, διευκρινίσεις, παράπονα κλπ., θα πρέπει να συμπληρώσετε στα σχετικά πεδία το όνομα, το email, σαςτο σχετικό μήνυμα και να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και σε καμία περίπτωση δε θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η άμεση και βέλτιστη δυνατή ανταπόκριση και εξυπηρέτησή σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

3.2 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την χρήση των cookies.

Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα και τη λειτουργικότητα, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας μας, των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών, καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς της. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι η ελεύθερη ρητή σας συγκατάθεση την οποία χορηγείτε με την αποδοχή των εν λόγω cookies, με εξαίρεση τα απολύτως απαραίτητα cookies τα οποία είναι μονίμως εγκατεστημένα και είναι απολύτως αναγκαία για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, για τα οποία νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

3.3 Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της «Εγγραφής Χρήστη»

Προκειμένου να μπορείτε να προβαίνετε στην αγορά κουπονιών θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, αφού συμπληρώσετε στα σχετικά πεδία το όνομα, το επώνυμο, το email, τον κωδικό που θα επιλέξετε και αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε συνδέεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, συμπληρώνοντας μόνο το email και τον κωδικό σας.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η καταχώρησή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη της ιστοσελίδας μας ώστε να μπορείτε να προβαίνετε στην αγορά κουπονιών καθώς και για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

3.4 Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας «Εργαστείτε μαζί μας»

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα της Lakime, συμπληρώνετε στη φόρμα «Εργαστείτε μαζί μας» τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει, το όνομα, το επώνυμο, το email και το τηλέφωνό σας και προαιρετικά μπορείτε επισυνάψετε το βιογραφικό σας σημείωμα, να συμπληρώσετε το όνομα του λογαριασμού σας στο Facebook, Instagram και LinkedIn, το link της προσωπικής σας ιστοσελίδας και από πού μάθατε για εμάς. Αφού συμπληρώσετε τα ανωτέρω στοιχεία, αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μας χορηγήσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο πρόσληψης/ συνεργασίας μαζί σας.Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για την αξιολόγησή σας ως υποψήφιο εργαζόμενο/συνεργάτη μας και θα τα διατηρήσουμε με ασφάλεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα 2 ετών, με την πάροδο του οποίου και εφόσον δεν προχωρήσουμε σε συνεργασία μαζί σας, θα προβούμε στη διαγραφή τους.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η αξιολόγησή σας ως υποψήφιο εργαζόμενο/συνεργάτη μας, ενώ νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ελεύθερη ρητή σας συγκατάθεση, που χορηγείτε κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας.

3.5 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη καταχώρηση αγγελίας

Προκειμένου να καταχωρήσετε μια αγγελία στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να συμπληρώσετε στη σχετική φόρμα στοιχεία όπως το όνομα, το επώνυμο, το email και το τηλέφωνό σας, τον τίτλο και την περιγραφή της αγγελίας σας, φωτογραφίες, την τιμή του εκάστοτε κουπονιού, το σύνολο των κουπονιών, τα μεταφορικά έξοδα, την ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης και στη συνέχεια να αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η καταχώρηση και η ανάρτηση της αγγελίας σας προκειμένου να αγοραστούν τα κουπόνια και εν τέλει να πουληθεί το αντικείμενο που έχετε επιλέξει. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που έχουμε αναλάβει απέναντί σας.

3.6 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά την αγορά κουπονιού

Προκειμένου να αγοράσετε ένα κουπόνι, θα πρέπει να έχετε εγγραφεί/ συνδεθεί ως χρήστης της ιστοσελίδας και στη συνέχεια να καταχωρήσετε τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής του κουπονιού. Αφού αποδεχθείτε τους Όρους Χρήσης την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, καταχωρήστε ως συμμετέχων για τη συγκεκριμένη κλήρωση.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η συμμετοχή σας στην κλήρωση και σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, η διαβίβαση των στοιχείων επικοινωνίας σας (ήτοι τηλέφωνο και email) στον πωλητή, προκειμένου να διευθετηθεί η παράδοση του βραβείου σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένα είναι η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που έχουμε αναλάβει απέναντί σας.

3.7 Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά την ανακοίνωση του νικητή.

Στην περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής του Διαγωνισμού, θα σας αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό email με το οποίο θα σας γνωστοποιείται α) η ανάδειξή σας ως νικητή του Διαγωνισμού, β) η διαβίβαση των στοιχείων σας, ήτοι του ονόματος, επωνύμου και email, στον πωλητή προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας παραδώσει το βραβείο σας, γ) ότι κατόπιν της ρητής και ελεύθερης συγκατάθεσής σας, το όνομα το επώνυμο και το βραβείο που κερδίσατε, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που δε μας χορηγήσετε την εν λόγω συγκατάθεση, στην ιστοσελίδα μας θα αναρτηθεί ως νικητής του Διαγωνισμού, μόνο ο κωδικός του κουπονιού, χωρίς να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας.

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η απόδοση του βραβείου σας και η ανακοίνωση του νικητή στην ιστοσελίδα μας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένα είναι η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης που έχουμε αναλάβει απέναντί σας και η ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

4. Προσωπικά Δεδομένα Ανήλικων Χρηστών

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανήλικους και δεν επιθυμεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Επειδή όμως είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση/χορήγηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων, να ειδοποιήσουν άμεσα την Εταιρεία, ώστε να λάβουμε τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (λ.χ. διαγραφή των εν λόγω δεδομένων). Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμευόμαστε να τα διαγράψουμε αμέσως και να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών.

5. Χρονικό τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις νόμου ή προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος διατήρησής τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διακρατούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

6. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, εμείς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των δεδομένων σας κλπ.

7. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει αναθέσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (όπως λ.χ. random,org, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά απέναντί μας ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. (πχ Αστυνομικά τμήματα, Εισαγγελικές Δικαστικές, Φορολογικές, Τελωνειακές αρχές, την ΑΠΔΠΧ κλπ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

8. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας, διαβιβάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας μας, ήτοι σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθώς η διαβίβαση αυτή είναι απαραίτητη για τη σύναψη και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 49 παρ.1 ‘β και ΄γ του ΓΚΠΔ).

Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ (πχ η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωση του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων του χρήστη κ.ο.κ).

9. Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία μας μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των χρηστών, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία.

Ειδικότερα, ως χρήστης της ιστοσελίδας μας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. Να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.
  2. Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τηρεί η Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται προκειμένου να ελέγξετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
  3. Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησής τους από την Εταιρεία.
  4. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.
  5. Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  6. Να ζητήσετε τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων είτε σε εσάς είτε σε τρίτους.
  7. Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.
  8. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.
  9. Να αντιταχθείτε σε απόφαση που σας αφορά και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας τη ιστοσελίδας μας ή στο email info@lakime.com. Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΑΠΔΠΧ στο www.dpa.gr.

10.Αποποίηση Ευθύνης για ιστοσελίδες Τρίτων

Σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι σας ανακατευθύνουν σε ιστοσελίδες τρίτων, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

11. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της Εταιρείας μας καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Σας προτρέπουμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στη επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.

Τελευταία Αναθεώρηση: Μάρτιος 2020

Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι